Tapas Denia Kartoffelsorten Beschreibung und Eigenschaften der Kartoffel Juliane 

Juliane  

Juliane  Speisesorte Reifegruppe mittelfrüh, hellgelb, oval, Kocheigenschaften festkochend

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zurück                Home