Tapas Denia Kartoffelsorten Beschreibung und Eigenschaften der Kartoffel Juvena 

Juvena  

Juvena  Speisesorte, Reifegruppe früh sehr gelb, lang, Kocheigenschaften vorwiegend festkochend

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zurück                 Home